Tổ KHTN

Các tv trong tổ

Danh sách giáo viên tổ KHTN

TT Họ và tên Trình độ Chuyên ngành Ch. Vụ Điện thoại 1 Hà Thị Biên Thùy Thạc sỹ Toán Giáo viên 0985701651 2 Nguyễn T. Hương Nhung Thạc sỹ Hóa  Giáo viên 0987702177 3 Phạm Công Thành Đại học Vật lý Giáo viên 0919353095 4 Đinh Thị Hồng...